26.05.12 Ytene Hound Club01.09.12 Ytene Hound Club